Trygg e-handel Norge

For forbrukerne

 

Hva er Trygg E-handel?

Trygg E-handel er en frivillig godkjenningsordning. Som godkjent Trygg E-handel har man rett til å bruke Trygg E-handelsmerket. Retten til å benytte Trygg E-handelsmerket får man ved å oppfylle 12 basiskrav. Kravene bygger på norsk lovverk for e-handel og erfaringer fra tilsvarende internasjonale godkjenningsordninger. Det blir løpende kontrollert at bedriftene etterlever kravene. Ved gjentatte brudd vil de miste godkjenningen og retten til å bruke Trygg E-handelsmerket. Som ledd i kontrollen foretas prøvekjøp og daglig finansiell kontroll, og det føres kontroll med håndteringen av innkomne klager.

 

Hva betyr Trygg E-handel for meg som handler på nettet?

Trygg E-handel er opprettet for å skape klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes forventninger og nettbutikkens forpliktelser ved handel på nettet.

 • Du vet hva du kan forvente.
 • Du får sikkerhet for at den du handler med er til å stole på.
 • Du kan til enhver tid sjekke statusen til den du handler med ved å trykke på symbolet for Trygg E-handel på bedriftens nettside.
 • Om noe går galt, har du et sted å klage eller henvende deg til for å få hjelp.

Trygg E-handel er skapt for å rydde opp i og skape trygghet ved handel på nettet. Formålet med godkjenningsordningen Trygg E-handel er å samle de seriøse netthandlerene under et merke slik at du vet hvor du kan handle trygt.

 

Hvem står bak Trygg E-handel?

Bak Trygg E-handel står Distansehandel Norge (DN), en bransjeorganisasjon for alle seriøse aktører innen nett- og postordrehandel. DN ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983. I alle år har foreningen arbeidet for at postordre, senere også internetthandel, skal være en trygg og kundevennlig distribusjonsform.

 

Hva skal til for at en bedrift kan bli godkjent som en Trygg E-handelsbedrift?

 

Søknad
Godkjenningen som Trygg E-handel forutsetter at bedriften lever opp til de 12 kravene som er en forutsetning for å bli en Trygg E-handelsbedrift.  Det må bedriftens daglige leder skriftlig bekrefte at man gjør i sin søknad om godkjenning.

 

 

12 utvalgte krav til en godkjent Trygg E-handelsbedrift:

 

Punktene under inneholder kravene for å bli godkjent som en Trygg E-handelsbutikk.
 
1. Firmaopplysninger
Foretakets fullstendige navn og juridiske person (om denne er annet enn firmanavnet), organisasjonsnummer, kontaktadresse, e-postadresse og telefonnummer skal fremgå tydelig. Adresser og telefonnummer der forbrukeren kan henvende seg med eventuelle klager eller andre spørsmål,  skal oppgis, og åpningstider for kundeservice skal fremgå av hjemmesiden.
 
2. Firmaets support og tilgjengelighet
Foretaket skal besvare spørsmål fra kunder på e-post innen 48 timer fra henvendelsen er mottatt.*
*Gjelder kun henvendelser som dreier seg om faktiske kjøp og bestillinger på hverdager. Svaret skal være personlig.
 
3. Forbrukerens rett til hjelp
Forbruker har alltid rett til å henvende seg direkte til foretaket for å få hjelp med reklamasjoner, spørsmål om angrerett og annen hjelp som berører kjøp eller bestilling, selv om firmaet ikke selv leverer varen eller tjenesten.
 
4. Produkter og totalkostnader
Forbruker skal til enhver tid kunne se hva totalprisen blir – inkludert moms, andre avgifter og totale leveringskostnader. De enkelte elementene av totalprisen skal spesifiseres. Selger skal spesifisere gyldighetstiden for et tilbud, om varen finnes på lager, alternativt om den kan leveres til samme vilkår senere. Varen eller tjenesten skal være utførlig beskrevet og være tilgjengelig før kjøpsavtale inngås mellom kjøper og selger. Forbruker må gjøres kjent med når bindende kjøpsavtale er inngått. Det skal tydelig fremgå om varen/tjenesten kan brukes i Norge.
 
5. Leveringstid
Kunden skal i kjøpsøyeblikket informeres om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Om foretaket IKKE kan levere innen avtalt tid, skal kjøper uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper skal da ha rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger.  Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side (jfr. forbrukerkjøpsloven § 24.)
 
6. Tilbakebetaling
Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager om han/hun hever kjøpet. Regelen gjelder fra den dag foretaket mottok henvendelsen. Dersom foretaket foretar omleveranse eller avhjelper ved reklamasjon, skal eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra foretaket har mottatt den reklamerte varen.
 
7. Angrerett
Forbruker skal informeres om rettigheter vedrørende angrerett og motta angrerettskjema. Kjøper har rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke om produktet holder mål, før det returneres i tilnærmet samme stand.

Ved salg av tjenester, har forbruker rett til å benytte seg av angreretten fra kjøpsavtalen inngås. Om tjenesten påbegynnes før angretten har gått ut (14 dager) skal forbruker informeres om at angreretten opphører når tjenesten påbegynnes.

8. Reklamasjon og garanti
Forbruker skal informeres om rettigheter vedrørende reklamasjoner, samt navn og adresse der man kan henvende seg. Kjøper har rett til å få dekket eventuelle fraktkostnader. Trygg E-handels medlemmer lover å forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet, og å følge Forbrukertvistutvalgets beslutninger.

Forbruker har rett til å reklamere på en vare eller tjeneste om disse ikke oppfyller de egenskaper som er avtalt eller norske lover.

Dersom garantier gis, skal vilkårene for disse fremgå tydelig. Det skal også gå tydelig frem om garantien gjelder i Norge. Garanti gir kjøperen rettigheter i tillegg til de lovbestemte rettigheter i henhold til norsk lov, og er ingen erstatning for den allmenne reklamasjonsretten.
 
9. Bruksanvisninger
Bruksanvisning (i fysisk eller digital form) som forbruker trenger for å kunne bruke produktet, skal være vedlagt produktet. Dersom produktet har sikkerhetsforskrifter, skal disse være på norsk eller være visuelt utformet.
 
10. Salg til mindreårige
Foretaket kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.
 
11. Finansiell sikkerhet
Foretaket skal være finansielt stabilt og ha god kredittverdighet. Dette kontrolleres jevnlig av en uavhengig part.
 
12. Personopplysninger og sikre betalingsløsninger
Dersom foretaket lagrer personopplysninger, skal forbruker samtykke. Personopplysningene skal beskyttes mot ekstern inntrenging og håndteres etter bestemmelsene i personvernloven.
Hvis foretaket eller ekstern part håndterer kortopplysninger eller informasjon ved direkteoverføring, skal den part som håndterer opplysningene oppfylle kravene for PCI DSS. Foretaket skal også bruke teknikk som muliggjør identifisering av kortinnehaveren, f.eks. 3D secure, BankID eller lignende.

Utover disse 12 punktene krever vi at alle sertifiserte selskaper følger norske lover. Vi anbefaler også å benytte Forbrukerombudets standard salgsbetingelser.

Godkjenningsprosedyre

 • Etter mottatt søknad kontrolleres bedriftens finansielle status.
 • Bedriftens nettbutikk, websider og markedsføring av Trygg E-handel gjennomgås før endelig godkjenning.
 • Når bedriften er godkjent, utstedes et sertifikat og bedriftens logo blir lagt inn på Trygg E-handels hjemmeside og bedriften kan benytte merket for Trygg E-handel.

 

Kontrollrutiner

 • Kredittsjekk
  Alle Trygg E-handels godkjente bedrifter kredittsjekkes hver dag.
 • Prøvekjøp
  Det foretas prøvekjøp hos alle Trygg E-handels godkjente bedrifter minimum en gang pr. år. Her testes alle deler av kjøpsprosessen.
 • Oppfølging av klager
  Alle godkjente Trygg E-handelsbedrifter har en spesiell knapp på hjemmesiden som forbrukeren kan klikke på for å klage. Trygg E-handel følger disse klagene. En godkjent Trygg E-handel kan maksimalt ha tre klager pr. år der klagen begrunnes med at nettbutikken har brutt en eller flere av de 12 kravene som ligger til grunn for godkjenningen.

Visste du at..


8 av 10 distansekjøp skjer via internett. De resterende 20 prosent skjer via telefon eller svarkupong


Kilde: Posten Norden
Distansehandel Norge Trygg E-handel | Hovedside